NephroSite (@Polascin.Net)
Stránky venované dialýze, nefrológii, internej medicíne (vnútornému lekárstvu), ale aj všeobecne medicíne a zdravotníctvu.

MUDr. Ľubomír POLAŠČÍN, B. Braun Avitum s.r.o. - Dialyzačné stredisko BRATISLAVA
Dialyzačné roztoky a koncentráty na prípravu dialyzačných roztokov
XIV. multidisciplinární kongres s mezinárodní účastí, Best Western Premier Hotel International, Husova 16, Brno, Česká republika
20. - 21.novembra 2014 (20.11.2014 11:20-11:40)

Prezentácia vo formáte PDF na stiahnutie.

Všetky práva vyhradené! All Rights Reserved! © 2014
B. Braun Avitum s.r.o. - Dialyzačné stredisko BRATISLAVA: Odborné stretnutie so spolupracujúcimi špecialistami a všeobecnými lekármi pre dospelých s témami z oblasti nefrológie a dialýzy konané dňa 29.októbra 2014 o 14:00 hod. v priestoroch dialyzačného strediska.

Oficiálna pozvánka.

PDF súbory s prezentáciami jednotlivých prednášok:
MUDr. Ľubomír Polaščín: CGA klasifikácia chronickej obličkovej choroby (CKD) podľa smernice (usmernenia, návodu) KDIGO CKD 2012 GL v klinickej nefrologickej praxi.
MUDr. Jana Kalatová: Management dyslipidémií pri CKD podľa smerníc KDIGO z Novembra 2013.
MUDr. Gabriela Karasová: Diabetická nefropatia v nefrologickej praxi a podávanie hypoglykemizujúcich liekov v rôznych štádiách chronickej obličkovej choroby (CKD).
Mgr. Jarmila Potocká: Príjem vápnika a rovnováha: vyvíjajúci sa príbeh.

Všetky práva vyhradené! All Rights Reserved! © 2014
Inovovaná prednáška z 13.októbra 2014:
Slovenská zdravotní­cka univerzita
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotní­ckych odborných štúdií­
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov (2-3022 13.-17.10.2014)

Prednáška na tému:
TRANSPLANTÁCIA OBLIČKY
(NTx)
Prezentácia na stiahnutie v PDF súbore.
Príslušné Odborné usmernenia a Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
k uvedenej problematike transplantácií - Vestníky MZ SR:

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorým sa upravuje alokácia odobratých orgánov na transplantačné účely,
algoritmus výberu ríjemcu orgánu
a zaraďovanie pacientov na čakaciu listinu na transplantácie.
Číslo: 10098-1/2010.OZS
Dňa: 15.3.2010

Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o vydaní Zriaďovacej listiny Národnej transplantačnej organizácie.
Bratislava 27.november 2012
Číslo: Z54126-2012-OZZAP

Rozhodnutie o vyčlenení Slovenského centra orgánových transplantácií
zo Slovenskej zdravotníckej univerzity,
Limmbová 12, 833 03 Bratislava.
Bratislava 14.01.2013
Číslo: Z01404-2013-OZZAP
Kontinuálna renálna nahradzujúca terapia (KRNT) pri akútnom obličkovom poškodení (AOP)
Krajský nefrologický seminár, Bratislava
21.marca 2013
Inovovaná prednáška z 1.októbra 2012:
Slovenská zdravotní­cka univerzita
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotní­ckych odborných štúdií­
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov (2-3023, 1.10.2012 - 5.10.2012)

Prednáška na tému:
TRANSPLANTÁCIA OBLIČKY
(NTx)
Prezentácia na stiahnutie v PDF súbore.
Inovovaná prednáška zo 7.februára 2013:
Slovenská zdravotní­cka univerzita
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotní­ckych odborných štúdií­
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov (4.2.2013 - 8.2.2013)
Prednáška na tému:
AKÚTNE ELIMINAČNÉ METODIKY
Dialyzačné intervencie pri liečbe akútneho obličkového poškodenia (AOP)
Nefrogénna systémová fibróza (NSF)
Október 2011
PhDr. Andrea KRKOŠKOVÁ - Nové a aktualizované prednášky - Jún 2012
Zverejnené s láskavým dovolením PhDr. Andrey Krkoškovej.
Aktualizované 5.júna 2012!
Zaujímavé a užitočné webové lokality na internete:

MZ SR Lekári
Klik Klinik
CRRT - Kontinuálna renálna nahradzujúca terapia (kRNT)
Október 2010
Anémia pri chronickom ochorení obličiek (CKD-A)
[súbor PDF bez poznámok]

[súbor PDF - poznámky k sní­mkam]
[KOMPLET - súbor PDF sní­mky a poznámky]
Klasifikačný systém diabetickej nefropatie (CSDN 2010)
Tabuľka CSDN 2010
Mimotelová Eliminačná Liečba
(špecializačná práca z nefrológie)
Bratislava : SZU FoZŠŠ, 2009. 62 strán
PhDr. Andrea KRKOŠKOVÁ - PREDNÁŠKY

Zverejnené s láskavým dovolením PhDr. Andrey Krkoškovej.

Aktualizované 9.februára 2010
MUDr. Jozef FEKETE - PREDNÁŠKY

Zverejnené s láskavým dovolením MUDr. Jozefa Feketeho.

Aktualizované 13.novembra 2009
MUDr. Judita ŠEDÁ - PREDNÁŠKY

Zverejené s láskavým dovolením MUDr. Judity Šedej.

Aktualizované 10.marca 2010 a 3.júna 2011
Prednáška na Slovenskej zdravotní­ckej univerzite v Bratislave, Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, v rámci kurzu 2-1046 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov (8.10.2007 - 12.10.2007)
CRRT - KONL
(Akútne eliminačné metodiky)
Prednesené: 9.októbra 2007 13:00 - 15:00 SZU, Limbová 14, II.poschodie, miestnosť B 201
Prezentácia na webe (webstránka) [Nutný Microsof Internet Explorer]
Prezentácia na stiahnutie v PDF súbore.
Prednáška na Slovenskej zdravotní­ckej univerzite v Bratislave, Fakulte ošetrovateľstva a zdravotní­ckych odborných štúdií, Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
TRANSPLANTÁCIA OBLIČKY
(NTx)
Prezentácia (PPSX súbor, MS PowerPoint 2007, 2010).
Prezentácia (PPS súbor, staršie verzie).
Prezentácia na stiahnutie v PDF súbore.
Prednáška na Slovenskej zdravotní­ckej univerzite v Bratislave, Fakulte ošetrovateľstva a zdravotní­ckych odborných štúdií­, v rámci kurzu 2-1034 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzí­vna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých. (1.skupina) (05.-16.11.2007)
Peritoneálna dialýza
a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti pri PD na JIS
Prednesené: 8.novembra 2007 08:00 - 12:00, SZU, Limbová 14, prí­zemie, poslucháreň B-001
Prezentácia na webe (webstránka) [Nutný Microsof Internet Explorer]
Prezentácia na stiahnutie v PDF súbore.
Prednáška na Slovenskej zdravotní­ckej univerzite v Bratislave, Fakulte ošetrovateľstva a zdravotní­ckych odborných štúdií­, v rámci kurzu: Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzí­vna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
Akútna renálna insuficiencia
(špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti na JIS)
Prednesené: Opakovane, SZU, Limbová 14, prí­zemie, poslucháreň B-001
Prezentácia na webe (webstránka) [Nutný Microsof Internet Explorer]
Prezentácia na stiahnutie v PDF súbore.
Prezentácia k prednáške:
VZORCE EMOČNÝCH REAKCIÍ dialyzovaných pacientov ako aj personálu dialyzačných stredí­sk Autori: VACULÍKOVÁ, Miriam - POLAŠČÍN, Ľubomí­r - ŠEDÁ, Judita
XV. celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, Stará Ľubovňa, 11.-13.10.2006
Webová prezentácia.
súbor vo formáte PDF na stiahnutie.
Prednáška na Slovenskej zdravotní­ckej univerzite v Bratislave, Fakulte ošetrovateľstva a zdravotní­ckych odborných štúdií­, v rámci Kurzu špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov

MUDr. Judita ŠEDÁ
Hemodialyzačná terapia v praxi
Prezentácia k prednáške:
MUDr. Ľubomír POLAŠČÍN
Liečba renálnej anámie
November 2006

Webová prezentácia.
súbor vo formáte PDF na stiahnutie.
Prezentácia k prednáške:
ADAPTÁCIA PACIENTA
na chronickú hemodialyzačnú liečbu
Autori: LONGAUEROVÁ, Elena - POLAŠČÍN, Ľubomír
RENÁLNA BIOPSIA
(praktická otázky)
Základná poznámky zaoberajúce sa niektorými z najdôležitejších praktických otázok týkajúcich sa obličkovej biopsie.

Verzia článku v PDF.
(Na stiahnutie, prí­p. pre tlač.)

B. Braun Avitum Bratislava E-mail stránok NephroSite: nephrosite@polascin.netHľadáte nejaké prednášky, súbory alebo údaje?
Niektoré súbory sú uložené v tejto krabičke (boxe) na internete:Web Site Copyright by MUDr. Ľubomí­r Polaščí­n, © 2003-2020.
Všetky práva vyhradené! All Rights Reserved!

Last Updated On Sunday 14/April/2019 10:17.28 Loaded On Friday 29/May/2020 15:59.15
Locations of visitors to this page